2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Survival of images: Several hypotheses of decorative patterns about Watmuenwai temple’s window frame  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Academic Conference on Fine and Applied Arts Research 2020(FAR6th) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ KhonKaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 สิงหาคม 2563 
     ถึง 28 สิงหาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 556-565 
     Editors/edition/publisher The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     บทคัดย่อ There are wood carving window ornaments on the window frame of the temple. The pattern is almost symmetrical, with a bird standing in the middle of two flowers, and a lot of leaves under the flowers. Similar patterns are rarely seen in this area of Korat. No such patterns were found in other temples throughout Northeastern Thailand. The locals and monks in the temple, as well as some artists, said they did not know anything about the pattern, the history, and the significance of the pattern. It's a very interesting thing. This project attempts to use the method of comparative analysis, compare other temple’s decoration systems around the temple, from the perspective of image symbols and dialogue theory, to understand and explain the source, form, and meaning of this image.  
ผู้เขียน
617220027-9 Mr. HU LIU [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1