2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Identity of two “Door supernatural being” in Lung Prabang, Laos: Discussion with Denise Heywood 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National Academic Conference on Fine and Applied Arts Research 2019(FAR5th) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ KhonKaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 13 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1253-1261 
     Editors/edition/publisher The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     บทคัดย่อ On the walls of the entrance to Wat Long Khoun temple in Lung Prabang, Laos, two gentlemen with strong Chinese style are painted. Obviously, their modeling language style is different from that of the surrounding temple characters. But it is also different from the expression of similar themes in China. This paper attempts to explore why they may be Chinese-style themes and visual rhetoric forms, and the possible identities of these two characters, and the relevant background information of their styling characteristics from the perspectives of "Iconology Analysis", "Stylistic Analysis", and "Situational Analysis". Denise Heywood has made a speculative analysis of these two images. I generally agree with Denise Heywood's statement about the identity of the two gentlemen at the entrance of the temple. But I don't agree with him that these two characters are wealthy businessmen. I think they are more likely to be civil servants who can both exorcise evil spirits and recruit wealth. A mixture of goalkeepers.  
ผู้เขียน
617220027-9 Mr. HU LIU [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1