2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Reliability-Based Design of an AircraftWing Using a Fuzzy-Based Metaheuristic 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กรกฎาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 
     ISBN/ISSN 2076-3417 
     ปีที่
     ฉบับที่ Volume 11, Issue 14 
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 1-14 
     บทคัดย่อ The purpose of this paper is to design aircraft wing using reliability-based design optimization concerned to fuzzy uncertainty variables. A possibilistic safety index-based design optimization (PSIBDO) with fuzzy uncertainties is proposed to overcome difficult tasks from the original probabilistic problem. The design problem is to minimize mass of a composite aircraft wing subject to aeroelastic and structural constraints through consideration of the material properties are the uncertainties. The design variables include aircraft wing structure dimensions. The reliability-based design approach is needed to alleviate such a problem. Due to the complexity of the aircraft wing structures design and aeroelastic analysis, nonprobability-based design is an alternative choice to increase computational efficiency in the design process. The optimum results show the efficiency of our proposed approach. 
     คำสำคัญ reliability-based design; aeroelasticity; optimization; aircraft wing; optimization technique; metaheuristics 
ผู้เขียน
627040019-1 นาย เสกสรรค์ วินยางค์กูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0