2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ กลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกและค้าส่งห้างหุ้นส่วนจำกัดกวงฮง อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 สิงหาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร Journal of Modern Learning Development 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก. พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 หมู่ 6 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการของร้านค้าปลีกค้าส่งห้างหุ้นส่วนจำกัดกวงฮงและ 2) กำหนดกลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งห้างหุ้นส่วนจำกัดกวงฮง ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือแบบถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าจำนวน 400 คน ที่สุ่มมาจากประชากรที่อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการกำหนดกลยุทธ์การตลาด ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เคยซื้อสินค้ากับร้านค้าปลีกและค้าส่งห้างหุ้นส่วนจำกัดกวงฮง โดยรู้จักด้วยตนเองมากที่สุด ผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้า คือ ตัดสินใจด้วยตนเอง ส่วนมากซื้อสินค้าประเภทสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภค เหตุผลที่สำคัญที่ทำให้เลือกซื้อเนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าเพื่อบริโภคในครอบครัว ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกค้าส่งห้างหุ้นส่วนจำกัดกวงฮง พบว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 25 หัวข้อ และระดับมาก 14 หัวข้อ 2) กลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งห้างหุ้นส่วนจำกัดกวงฮง พบว่า มีจำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการตลาดและการขาย 2) การคืนกำไรสื่อสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 3) การหาลูกค้าใหม่กลุ่มค้าส่ง 4) การเพิ่มช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 5) การเข้าร่วมโครงการรัฐ 6) การบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และ 7) การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน  
     คำสำคัญ กลยุทธ์การตลาด, ร้านค้าปลีกค้าส่ง, ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค 
ผู้เขียน
615740126-6 ว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ ดูเรืองรัมย์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0