2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ STOCK MARKET ANOMALIES AND THE EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS: EVIDENCE FROM ASEAN +6 STOCK INDICES 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม SIBR 2020 (Kuala Lumpur) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research 
     สถานที่จัดประชุม Kuala Lumpur, Malaysia (Online) 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 054 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
615210045-9 น.ส. ณัฐธิดา ทองรักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0