2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Sociocultural, Health Knowledge, and Health Literacy among Children Ages 9-10 Years in Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Education and Health Promotion (JEHP) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Isfahan University of Medical Science, Isfahan, IR. Iran 
     ISBN/ISSN Online ISSN: 2319-6440 and Print ISSN: 2277-9531 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่  
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ABSTRACT BACKGROUND: Health literacy enables a person to make good decisions regarding health care, disease prevention, and health promotion to maintain and improve health. In Thailand most existing studies focus on adults’ health literacy rather than children. This research aimed to determine the influence of sociocultural and health knowledge on health literacy among children ages 9 to 10 years in Thailand MATERIALS AND METHODS: A cross-sectional study was conducted among 1,650 children aged 9 to 10 years. The respondents were recruited by using multistage random sampling from 39 primary schools of 13 provinces in all 4 regions of Thailand. A self-administered structured questionnaire was used to collect the required data. The multi-level analysis was used to determine the association between sociocultural, health knowledge and health literacy while controlling the effects of co-variates. The result was presented as adjusted odd ratios and its 95% confidence interval. RESULTS: Of the total 1,650 respondents, 86.24% (95%CI: 84.49%-87.82%) had adequate and excellent levels of health literacy. The multivariable analysis indicated factors that were significantly associated with adequate and excellent levels health literacy including; adequacy of per diem (adj. OR= 6.78; 95%CI: 3.54-12.97), and had good relationship with teachers (adj.OR= 2.19; 95%CI: 1.55-3.09). Sources of health education which were; received health education from parents (adj.OR= 3.51; 95%CI: 2.39-5.14), from teachers (adj.OR= 2.03; 95%CI: 1.43-2.89) and from internet (adj.OR= 1.83; 95%CI: 1.12-2.99) were also significantly associated with health literacy. Another significant factor was had good level of health knowledge (adj.OR= 1.86; 95%CI: 1.30-2.66) when control clustering effect of region, provinces, school and classroom size. CONCLUSION: More than eighty five percent of children ages 9-10 years in Thailand had adequate and excellence levels of health literacy. Sociocultural and health knowledge had influence on children health literacy.  
     คำสำคัญ Keywords: Health literacy, Children ages 9-10 years old, Sociocultural, Health knowledge. 
ผู้เขียน
617110016-7 น.ส. นพรัตน์ เสนาฮาด [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0