2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเนื้องอกสมอง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสภาการพยาบาล 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 36 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ โปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อม / ทฤษฎีการปรับตนเอง / ผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง / ความวิตกกังวล 
ผู้เขียน
615060049-5 น.ส. วรรณวิศา ปะเสทะกัง [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0