2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง การสร้างสรรค์ธุงใยแมงมุมอีสาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง การสร้างสรรค์ธุงใยแมงมุมอีสาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 คน ใช้รูปแบบโดยการเลือกแบบเจาะจง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น โดยใช้รูปแบบ One-shot case study มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง การสร้างสรรค์ธุงใยแมงมุมอีสาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มและมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง การสร้างสรรค์ธุงใยแมงมุมอีสาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง การสร้างสรรค์ธุงใยแมงมุมอีสาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จำนวน 6 แผนฯ 12 ชั่วโมง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินชิ้นงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในการทำกิจกรรมกลุ่ม แบบประเมินโครงงาน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง การสร้างสรรค์ธุงใยแมงมุมอีสาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีคะแนนคิดเป็น ร้อยละ 84.79 มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง การสร้างสรรค์ธุงใยแมงมุมอีสาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนจำนวน 20 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x ̅ = 4.7 , S.D. = 0.4 ) 
     คำสำคัญ ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ , การสร้างสรรค์ธุงใยแมงมุมอีสาน , การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  
ผู้เขียน
625050004-4 น.ส. สุคนธมาศ มูลทา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0