2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในลุ่มน้ำโขงตอนบน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
     ISBN/ISSN Print-ISSN 2286-9581 Online-ISSN 2697-4703 
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยเรื่องนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในลุ่มน้ำโขงตอนบน 2) เพื่อศึกษาสังคีตลักษณ์และบทบาทหน้าที่ของดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในลุ่มน้ำโขงตอนบน 3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในลุ่มน้ำโขงตอนบน โดยใช้วิธีศึกษาจากเอกสารและภาคสนาม ใช้การสังเกตและสัมภาษณ์จากบุคคลผู้ให้ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ผู้รู้ จำนวน 10 คน ผู้ปฏิบัติ จำนวน 10 คน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกข้อมูล ผ่านการพิจารณาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ประวัติความเป็นมาของดนตรีปรากฏอยู่ใน 2 ลักษณะ คือ รูปแบบของตำนาน นิทาน หรือเรื่องเล่า และที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ การอพยพ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 2) ด้านสังคีตลักษณ์เป็นการสืบทอดแบบมุขปาฐะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับขนบจารีต ธรรมเนียมปฏิบัติ และประเพณี รวมถึงมีการสอดแทรกข้อห้าม ข้อนิยม และข้อปฏิบัติ 3) การนำบันไดเสียงแบบเมเจอร์มาใช้เพิ่มเติมจากบันไดเสียงไมเนอร์ ซึ่งการใช้ระบบเสียงที่มีการสืบทอดกันมาแบบดั้งเดิมก็ยังคงปรากฏ เพียงแต่ได้รับความนิยมลดน้อยลงไป โดยใช้ในเทศกาล โอกาสพิเศษ และพิธีกรรมสำคัญเท่านั้น 
     คำสำคัญ ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง, สังคีตลักษณ์, การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมดนตรี, ลุ่มน้ำโขงตอนบน 
ผู้เขียน
617220045-7 นาย วรพจน์ มานะสมปอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0