2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออเพลงกราวใน สองชั้น ทางครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 เมษายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 2730-2245 
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน January - June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า
     บทคัดย่อ เพลงกราวใน สองชั้น เป็นเพลงประเภทสองไม้ มีลักษณะการดำเนินทำนองเป็นลูกโยน ประกอบด้วยกลุ่มเสียงลูกโยน 6 เสียง คือ โด เร ที มี ลา และ ฟา ในบทความฉบับนี้ ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างเฉพาะลูกโยนเสียงที่ 1 คือ เสียงโด เพื่อให้มีความเข้าใจทางเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ เมื่อนำเพลงกราวในมาทำเป็นทางเดี่ยว มีการใช้กลวิธีพิเศษต่าง ๆ ในการบรรเลงซึ่งแตกต่างจากทำนองหลัก เดี่ยวขลุ่ยเพียงออเพลงกราวใน ทางครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ เป็นการดำเนินทำนองในทางเดี่ยว อาศัยเค้าโครงของทำนองหลักในการดำเนินทำนองและในการดำเนินทำนองทางเดี่ยว มีการดำเนินทำนองแบบเก็บ แบบลอยจังหวะ และมีการใช้กลวิธีพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ การปริบเสียง การสะบัด เป็นต้น เพื่อทำให้การดำเนินทำนองเกิดความไพเราะและหลากหลาย เดี่ยวขลุ่ยเพียงออเพลงกราวใน ทางครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ จึงเป็นเพลงเดี่ยวขั้นสูงที่มีความไพเราะ 
     คำสำคัญ ทางเดี่ยว, ขลุ่ยเพียงออ, กราวใน  
ผู้เขียน
617220045-7 นาย วรพจน์ มานะสมปอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0