2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการกระตุ้นเตือนผ่านระบบไลน์ เพื่อป้องกันภาวะน้ำเกิน ในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-7021 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลองครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้ำเกินและการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ หน่วยไตและไตเทียม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนดและสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 ราย ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 8 สัปดาห์ โดยใช้โปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อป้องกันภาวะน้ำเกิน ที่พัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดการจัดการตนเองของนงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ (Methakanjanasak, 2005) มาใช้ในการส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อป้องกันการเกิดภาวะน้ำเกิน เครื่องมือวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและ Repeated Measures ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อป้องกันภาวะน้ำเกินของกลุ่มตัวอย่างทั้งรายด้านและโดยรวม ภายหลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อป้องกันภาวะน้ำเกินดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญ (p <.05) ยกเว้นคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้านการควบคุมน้ำหลังได้รับโปรแกรมสัปดาห์ที่ 4 ไม่แตกต่างจากก่อนได้รับโปรแกรม ภาวะน้ำเกินในกลุ่มตัวอย่างเกิดขึ้นต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการจัดการตนเอง โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างวันฟอกเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (F=35.569, p <0.001) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อป้องกันภาวะน้ำเกินนี้สามารถเพิ่มทักษะและส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้และเห็นควรที่จะนำไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตต่อไป 
     คำสำคัญ โปรแกรมการจัดการตนเอง ภาวะน้ำเกิน พฤติกรรมการจัดการตนเอง ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
ผู้เขียน
615060023-3 น.ส. วิชชุณี ศรีทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0