2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Factors Affecting Adverse Health effects of Gasoline Station Workers 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Int. J. Environ. Res. Public Health (ISSN 1660-4601) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่ 10014 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This cross-sectional study examined the risk factors affecting adverse health effects from benzene exposure among gasoline station workers in Khon Kean province, Thailand. An interview ques-tionnaire of adverse symptoms relating to benzene toxicity was administered to 151 workers. Area samplings for benzene concentration and spot urine for tt-muconic acid (tt-MA), a biomarker of benzene exposure, were collected. The factors associated with adverse symptoms were analysed by using multiple logistic regression. It was found that these symptoms mostly affected fuelling workers (77.5%), and the detected air benzene reached an action level or higher than 50% of NIOSH REL (>50 ppb). The top five adverse symptoms, i.e., fatigue, headache, dizziness, nasal congestion, and runny nose, were reported among workers exposed to benzene. More specific symptoms of benzene toxicity were chest pain, bleeding/epistaxis, and anaemia. The detected tt-MA of workers was 506.7 ug/g Cr (IQR), which was a value above the BEI and higher than that of asymptomatic workers. Risk factors significantly associated with adverse symptoms, included having no safety training experience (ORadj = 5.22; 95% CI: 2.16–12.58) and eating during work hours (ORadj = 16.08; 95% CI: 1.96–131.74). This study urges the tightening of health and safety standards at gasoline stations to include training and eating restrictions while working in hazardous areas. 
     คำสำคัญ gasoline station; tt-muconic acid; benzene; risk factor; adverse symptom 
ผู้เขียน
597110027-0 น.ส. อุมากร ธงสันเทียะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0