2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Phytocannabinoids Potentially Exert Anti-ovarian Cancer Effects by Increasing Cannabinoid Receptor Expressions (สารไฟโตแคนนาบินอยด์ส่งเสริมฤทธิ์ต้านมะเร็งรังไข่โดยกระตุ้นการแสดงออกของตัวรับแคนนาบินอยด์) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 36 
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background and objectives: One major problem of ovarian cancer (OC) is chemotherapeutic resistance. This implies the requirement of an alternative treatment. The anti-cancer abilities of phytocannabinoids (PCs) have been demonstrated. These anti-cancer properties require the binding of PCs and cannabinoid receptors (CRs). Few reports demonstrate that endogenous cannabinoid activates CR expression. This study aimed to demonstrate the inhibitory effects of PCs on ovarian cancer cell proliferation in association with increased mRNA expression of selected CRs. Methods: Effects of PCs, cannabidiol (CBD), and cannabinol (CBN) on cell proliferation and seven CRs (CRs, CB1, CB2, GPR3, GPR12, GPR55, TRPV1, and TRPV2) expressions in ES-2 cells, a clear cell OC subtype, were determined by sulforhodamine B assay and real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction. Results: CBD and CBN significantly inhibited ES-2 cell proliferation. Half-maximal inhibitory concentrations (IC50) of CBD at 24 and 48 hours were 110.27±4.80 and 78.90±6.23 µM, and IC50 of CBN were 170.07±3.21 and 125.80±4.65 µM. Additionally, CBD and CBN differentially induced CR mRNA expressions. CB1, CB2, TRPV1, and TRPV2 were increased in CBD-treated cells. Increased CB1, TRPV1, and TRPV2 were directly related to CBD doses used, while CBN dose-dependent expressions were observed in CB1, CB2, and GPR12. Conclusion: CBD and CBN inhibited ES-2 cell proliferation in a dose- and time-dependent manner. The differential CRs activations were observed in CBD- and CBN-treated cells. These results suggested the selective CR inductions of CBD and CBN, which later might enhance the anti-cancer effects of the PCs.  
     คำสำคัญ Phytocannabinoids, Cannabinoid receptors, Ovarian cancer 
ผู้เขียน
625070033-5 นาย กฤตเมธ สายสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0