2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของวิชัยเฟอร์นิเจอร์จังหวัดขอนแก่น Strategies to Increase Sales of Vichai Furniture, Khon Kaen Province  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Modern Learning Development 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเฟอร์นิเจอร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ และ 2) กำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของวิชัยเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบสะสวด เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับการวิเคราะห์แบบจำลองธุรกิจแคนวาส การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม และการวิเคราะห์ตารางความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเฟอร์นิเจอร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นอุปกรณ์ห้องนอน ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกซื้อ คือ ความแข็งแรง คงทน สาเหตุสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เพราะบริการส่งสินค้าฟรี สินค้าคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญระดับมากที่สุด ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 2) กำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของวิชัยเฟอร์นิเจอร์จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 กลยุทธ์ 6 แผนปฏิบัติการ ได้แก่ 1) เพิ่มความหลากหลายของสินค้าราคาถูก 2) เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ 3) การจัดหมวดหมู่เฟอร์นิเจอร์ 4) การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 5) Design by Vichai และ 6) เพิ่มช่องทางการชำระเงิน  
     คำสำคัญ กลยุทธ์, การเพิ่มยอดขาย, เฟอร์นิเจอร์, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค  
ผู้เขียน
615740043-0 น.ส. จุฬาลักษณ์ อยู่พงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0