2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าจากกระบวนการขนส่งโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยอาร์คจีไอเอสออนไลน์ กรณีศึกษา ธุรกิจขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 สิงหาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (Journal of Information System in Business (JISB)) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 75-86 
     บทคัดย่อ การลดความสูญเปล่าจากกระบวนการขนส่ง โดยอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มากำหนดตำแหน่งเชิงพื้นที่ มีความสำคัญต่อการลดระยะทาง ระยะเวลาและต้นทุน งานวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูญเปล่า รวมถึงเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการขนส่งโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยอาร์คจีไอเอสออนไลน์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 120 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ร่วมกับวิเคราะห์โครงข่ายด้วยอาร์คจีไอเอสออนไลน์ ผลการวิจัย พบว่า การวางแผนเส้นทางเดินรถล่วงหน้าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูญเปล่ามากที่สุด ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่า พบว่า สามารถลดระยะทางจาก1,139 เป็น 1,104.96 กิโลเมตร หรือลดระยะเวลาจาก 18.32 ชั่วโมง เป็น 14.53 ชั่วโมงต่อรอบการขนส่ง ส่งผลให้ลดต้นทุนในกระบวนการขนส่งจาก 31,791.82 เป็น 29,165.24 บาทต่อเดือน ผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการลดความสูญเปล่าจากการกระบวนการขนส่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป 
     คำสำคัญ ความสูญเปล่า; กระบวนการขนส่ง; ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์; ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์; อาร์คจีไอเอสออนไลน์ 
ผู้เขียน
625740042-3 น.ส. ขวัญกนก รัตนสินทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0