2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความล่าช้าในกระบวนการขนส่งเฟอร์นิเจอร์: กรณีศึกษาร้านบ้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กันยายน 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 8) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ออนไลน์ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 กันยายน 2564 
     ถึง 25 กันยายน 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 398-404 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาที่ทาให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการลดความล่าช้าในกระบวนการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ ร้านบ้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ อาเภอเมือง จังหวัด สกลนคร เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์พนักงานจานวน 8 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ร่วมกับ การ วิเคราะห์แผนภูมิการไหล Why–Why Analysis และ How–How Analysis ผลการวิจัยสรุปสาเหตุหลักของปัญหา คือ ด้าน คลังสินค้าวางเฟอร์นิเจอร์คนละที่และการประกอบเฟอร์นิเจอร์ ทักษะการทางานของพนักงานในการประกอบและรื้อ เฟอร์นิเจอร์ และการเคลื่อนไหวเฟอร์นิเจอร์ด้วยแรงงานคน ทาให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ จึงเสนอ แนวทางการลดความล่าช้าในกระบวนการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ 3 แนวทาง คือ การบริหารจัดการคลังสินค้า การฝึกอบรมเพิ่ม ความเชี่ยวชาญให้กับพนักงาน และจัดหาอุปกรณ์ช่วยยกของหนัก ซึ่งทาให้ลดความล่าช้าในการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์แต่ละรอบ ลดลงประมาณ 23 นาที 
ผู้เขียน
625740166-5 น.ส. กนกพรรณ สุวรรณปักษิณ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0