2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการเพิ่มยอดขายสกินแคร์ผ่านสื่อออนไลน์สำหรับกลุ่มลูกค้าเจเนอเรชัน เอ็กซ์ (Generation X) กรณีศึกษา ร้านค้าออนไลน์ Rainy Store ด้วยวิธีสุนทรียสาธก  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ตุลาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ ปีที่ 10  
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวก ความประทับใจของลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับร้านเรนนี่สโตร์ (Rainy Store) เพื่อค้นหาแนวทางในรักษาและเพิ่มจำนวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเจเนอเรชัน เอ็กซ์ จากปี 2563 และนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มยอดขายร้อยละ 20 จากเดือนพฤษภาคม 2564 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน เพื่อค้นหาปัจจัยที่เป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เป็นจุดร่วมสำคัญที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและตัดสินใจซื้อสินค้ากับร้านเรนนี่สโตร์ คือ 1) การให้บริการที่ดีของผู้ขาย 2) ร้านมีความน่าเชื่อถือ 3) สินค้ามีราคาเหมาะสมและมีของแถม จากนั้นวิเคราะห์ซออาร์ (SOAR Analysis) เพื่อทำการออกแบบโมเดลธุรกิจ และแผนภาพการสร้างคุณค่า ทำให้ได้แนวทางเพื่อสร้างการรับรู้ ออกแบบการบริการใหม่ จำนวน 4 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการระยะสั้น 2 โครงการ ได้แก่ 1) กด Like & share รับมาร์คฟรี ซึ่งเป็นจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักและมีปฏิสัมพันธ์กับร้านเรนนี่สโตร์มากขึ้น 2) น้องฝนจัดให้โปร 6.6 เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย ซึ่งจัดในวันที่ 6 เดือนมิถุนายน โดยนำโครงการระยะสั้นทั้ง 2 โครงการ ไปปฏิบัติจริงในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564 พบว่าเดือนมิถุนายนมียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 9,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.73 และโครงการระยะยาว 2 โครงการ ได้แก่ 1) สวยง่ายๆเพียงแค่คลิก เป็นการจัดทำเว็บไซต์ของร้านเรนนี่สโตร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในการเลือกสินค้าและชำระเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น 2) Honesty Review เป็นการจัดทำวิดีโอแนะนำรายละเอียดของสินค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดของสินค้าได้ดียิ่งขึ้น  
     คำสำคัญ สกินแคร์,ออนไลน์,เจเนอเรชัน เอ็กซ์,สุนทรียสาธก,การวิเคราะห์ซออาร์ 
ผู้เขียน
625740023-7 น.ส. สุธีพร ไกรการ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0