2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การทำทางเดี่ยวซอสามสายเพลงดอกไม้ไทร 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN : 1906-6023 (Print) ISSN : 2730-2245 (Online) 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 236-258 
     บทคัดย่อ เพลงดอกไม้ไทรเป็นอีกเพลงหนึ่งที่นำมาบรรเลงขับกล่อม เนื่องจากท่วงทำนอง “โอดพัน” ที่ไพเราะและเป็นที่นิยม บทเดิมนั้นมีทั้งบทชายและบทหญิงอยู่ในบทดอกสร้อยสวรรค์ เป็นลักษณะการเกี้ยวพาราสีกันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เป็นเพียงบทร้องที่เป็นหลักฐานบันทึกไว้ ไม่ได้มีทางบรรเลงประกอบ ผู้เขียนจึงนำเพลงดอกไม้ไทร 3 ชั้น ทั้งทำนองทางร้องและทางบรรเลงของพระยาประสานดุริยศัพท์ มาเป็นต้นฉบับในการวิเคราะห์และทำทางเดี่ยวซอสามสายเพลงดอกไม้ไทร 3 ชั้น ซึ่งมีทั้งแนวทำนองทางหวานที่มีลักษณะช้าและทางบรรเลงที่มีลักษณะเป็นทางเก็บที่กระชับ ในทำนองเพลงมีลักษณะเฉพาะทางคีตลักษณ์ทางดนตรีไทย เรียกว่า “โอดพัน” ซึ่งเพลงที่จะเกิดความไพเราะได้นั้นต้องบรรเลงแบบ “โอดพัน” จึงจะได้อรรถรสในการฟัง และเสียงที่เกิดจากการบรรเลงออกมานั้นนิยมใช้เพียง 5 เสียง ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มเรียกว่า “ปัญจโฆษะ” เพลงดอกไม้ไทรจึงเป็นเพลงมโหรีที่ไพเราะและเป็นเพลงไทยที่ควรเรียนรู้ 
     คำสำคัญ ทางเดี่ยว, ซอสามสาย, ดอกไม้ไทร 
ผู้เขียน
617220039-2 น.ส. บุณฑริกา คงเพชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0