2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Clutch size of the Rugose Frog, Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1834), from Phu Khiao Wildlife Sanctuary, northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Herpetology Notes 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Societas Europaea Herpetologica 
     ISBN/ISSN 20715773 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 14 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 1253-1256 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ
ผู้เขียน
645020002-8 นาย พีระศิษฐ์ รองจะโปะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
627020008-8 น.ส. ประไพพร ทองเปราะ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0