2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการทรัพย์สินที่ริบตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ให้ตกเป็นของกองทุน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ตุลาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Modern Learning Development 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก. พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม – กุมภาพันธ
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การจัดการทรัพย์สินที่ริบตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นกระบวนการจัดการทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อศาลมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินนั้น การวิจัยนี้มุ่งตอบคำถามที่ว่าการดำเนินการจัดการทรัพย์สินที่ริบทรัพย์สินในคดียาเสพติดเพื่อตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีวิธีการและปัญหาอย่างไร ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ผลการวิจัยพบว่า การริบทรัพย์สินในคดียาเสพติดสามารถริบได้ 2 แบบ คือ การริบทรัพย์สินของกลางและการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผลการวิจัยยังพบว่าอัตราจำนวนการยึดอายัดทรัพย์มีมูลค่าที่สูงกว่าอัตราจำนวนทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนฯ เนื่องจากระยะเวลากระบวนการที่นานและสถานที่เก็บรักษาไม่เหมาะสม ทำให้ทรัพย์สินเสื่อมสภาพและมูลค่าลดลง และการตีความของทรัพย์สินที่สามารถริบได้มีความหมายกว้าง ฉะนั้น เพื่อการริบทรัพย์ให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควรแก้ไขกฎหมายโดยระบุทรัพย์สินที่สามารถริบได้หากทรัพย์สินนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นโดยตรง 
     คำสำคัญ การริบทรัพย์, พระราชบัญญัติ, มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด 
ผู้เขียน
595280058-8 นาย พงศกร ทองมี [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0