2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของมุมการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีต่อการวัดพลังงานไฟฟ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ระบบ 1 เฟส 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กรกฎาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 79 - 93 
     บทคัดย่อ ปัจจุบันมิเตอร์ไฟฟ้าถูกติดตั้งในลักษณะคว่ำหน้าและเอียงข้างบ่อยครั้ง อาจเป็นสาเหตุความผิดพลาดของมิเตอร์ไฟฟ้า วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อหาผลของมุมการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ระบบ 1 เฟส ที่มีต่อการวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า งานวิจัยนี้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำที่มีขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้า 5(15) แอมแปร์ ระบบ 1 เฟส และปรับมุมการติดตั้งในลักษณะคว่ำหน้าและเอียงข้างปรับครั้งละ 5 องศา จาก 0 ถึง 90 องศา โดยป้อนพลังงานไฟฟ้าคงที่แล้ววัดผลการทดลอง พบว่าเมื่อมีการติดตั้งในลักษณะคว่ำหน้าและเอียงข้างมากขึ้น ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหมุนช้าขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ว่าจะมีค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ต่างกันแต่พลังงานไฟฟ้ายังเท่าเดิม ผลการทดลองที่ได้ก็จะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่ผลกระทบของมุมองศาการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำจะมีมากขึ้นหากมีการใช้กระแสไฟฟ้าที่น้อยลง และหากคุณภาพของมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำต่ำ ผลกระทบของมุมที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญในการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อ-ขาย พลังงานไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ใช้ไฟฟ้า และเป็นข้อมูลสำคัญในการออกนโยบายเพื่อลดค่าสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     คำสำคัญ มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ มุมการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ความคลาดเคลื่อนของมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ 
ผู้เขียน
615040038-2 ส.ต.ต. พิษณุกรณ์ พิมพ์อักษร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0