2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ LOGISTICS MANAGEMENT STRATEGIES THAT AFFECT THE COMPETITIVENESS OF THE ROAD TRANSPORT BUSINESS : A CASE STUDY OF UDONTHANI TRANSPORT ENTREPRENEUR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Economics, Finance and Business Management (ICEFBM) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม iFeRP World 
     สถานที่จัดประชุม Chiang Mai, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2564 
     ถึง 6 พฤศจิกายน 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2021 
     Issue (เล่มที่) ISBN:978-93-90150-32-8 
     หน้าที่พิมพ์ 17-21 
     Editors/edition/publisher Mr. Manas Ranjan Prusty 
     บทคัดย่อ At present, entrepreneurs face more intense competition in the road transport business. In addition, the government is not efficient and effective enough to support the demand for services by consumers. which has a lot of problems in transportation business. This research aims to study logistics management strategies. and factors affecting the selection of strategies to build the competitiveness of the road transport business A case study of road transport operators in UdonThani Province from research studies found that Enterprises focus on the three strategies the most at 70%. The low cost business strategy is at 27% and the focus is on the niche business strategy at 3%. M(Service Quality Management) C(Cost Management) H(Human Resources) S(Price Strategy). 
ผู้เขียน
625210029-8 นาย จิตเศรษฐ์ เลิศเสถียร [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0