2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนด้านการออกกำลังกายในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีค่าการบีบตัวของหัวใจลดลง: กรณีศึกษา 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤศจิกายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ISBN/ISSN 0125-8958 (print) 2697-6498 (online) 
     ปีที่ 41 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทนำ: การออกกำลังกายมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว โดยเฉพาะกลุ่มที่มีค่าการบีบตัวของหัวใจลดลงน้อยกว่าร้อยละ 40 เนื่องจากช่วยลดอาการเหนื่อยง่ายจากพยาธิสภาพของหัวใจล้มเหลวและเพิ่มความสามารถในการทำหน้าที่ ส่งผลให้อัตราการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตลดลง แต่พบว่า ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวจำนวนมากออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ ด้วยข้อจำกัดด้านร่างกายและความรุนแรงของโรคที่ทำให้เหนื่อยง่าย การรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านการออกกำลังกายต่ำพบว่ามีความสัมพันธ์กับการไม่ออกกำลังกายตามคำแนะนำในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสำคัญของการออกกำลังกาย ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน บทบาทของพยาบาล และการประยุกต์ใช้โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนด้านการออกกำลังกายของแบนดูราในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีค่าการบีบตัวของหัวใจลดลงในกรณีศึกษา แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง (2) ประสบการณ์ความสำเร็จของผู้อื่น (3) การใช้คำพูดชักจูง และ (4) การกระตุ้นอารมณ์ สรุป: การส่งเสริมความยึดมั่นต่อการออกกำลังกายมีความสำคัญในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีการบีบตัวของหัวใจลดลง พยาบาลสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อเพิ่มการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว 
     คำสำคัญ การออกกำลังกาย; หัวใจล้มเหลว; บทบาทพยาบาล; สมรรถนะแห่งตน 
ผู้เขียน
625060004-8 น.ส. ผาณิต แก่นกระโทก [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0