2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 พฤศจิกายน 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 การศึกษาหลังการระบาดของโควิด-19: ความคาดหมายเพื่อการพัฒนา 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 พฤศจิกายน 2564 
     ถึง 6 พฤศจิกายน 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 530-545 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
615210050-6 น.ส. ชัญญานุช ไกยสวน [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0