2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A comparative chromosome study on five Minnow fishes (Cyprinidae, Cypriniformes) in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Caryologia 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics. Firenze University Press. University of Florence, Italy 
     ISBN/ISSN ISSN 0008-7114 (print) | ISSN 2165-5391 (online) | DOI: 10.36253/caryologia-1017 
     ปีที่ 74 
     ฉบับที่
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 89-96 
     บทคัดย่อ The cytogenetic comparisons of five Minnow species from Thailand were presented here, i.e., Devario regina, D. laoensis, Rasbora paviana, R. aurotaenia and Esomus metalicus. The mitotic chromosomes were prepared directly from renal cells. Conventional staining and Ag-NOR banding techniques were applied to stain the chromosomes. The results revealed that all Minnow fishes studied possessed the same diploid chromosome number (2n) as 50 chromosomes. The fundamental numbers (NF) of D. laoensis, D. regina, R. paviana, R. aurotaenia and E. metalicus are 100, 100, 98, 98, and 98 respectively. Their karyotypes composing of metacentrics-submetacentrics-acrocentrics-telocentrics were as follows: 6-12-32-0 in D. regina, 6-10-34-0 in D. laoensis, 8-16-24-2 in R. paviana, 8-16-24-2 in R. aurotaenia and 8-10-30-2 in E. metalicus. The Ag-NOR banding technique provides the nucleolar organizer regions (NORs) at subtelomeric region of the short arm chromosome in the a submetacentric or acrocentric chromosomes that are located differently in the different chromosome pairs among species. 
     คำสำคัญ karyotype, Minnow, fish chromosome, Cyprinid fishes, Minnow fishes. 
ผู้เขียน
637020003-9 นาย สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0