2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออน: เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานทางเลือกใหม่ที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กรกฎาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU Science Journal วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN 2586-9531 
     ปีที่ 49 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุยายน 2564
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 134-145 
     บทคัดย่อ Potassium-ion batteries (KIBs) have attracted considerable interest for use as alternative energy storage systems due to their fast ionic conductivity, high operating voltage, low flammability, low cost, and high energy density. However, the research on KIBs is still in its infancy compared with the commercialized Lithium-ion batteries (LIBs). Therefore, it is very essential for battery researchers to understand effects of each component and charge storage mechanisms in electrode materials for further developments of high performance KIBs. This will enable KIBs to become the alternative energy storage technology to compensate limitations of LIBs in the future. In this review, we summarize recent research on the important issues of electrode materials, electrolytes and challenges facing of KIBs technology for commercialization.  
     คำสำคัญ แบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออน วัสดุสำหรับขั้วไฟฟ้า อิเล็กโทรไลต์ 
ผู้เขียน
627020041-0 น.ส. ณัฐฐา ไชยโพธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0