2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Internal logistics models affect the efficiency of delivering medical devices: A Case Study of Logistics System for Medical Devices in a hospital  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conferance on Economics, Finance and Business Management (ICEFBM)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม iFeRP World 
     สถานที่จัดประชุม Chiang Mai, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2564 
     ถึง 6 พฤศจิกายน 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2021 
     Issue (เล่มที่) ISBN:978-93-90150-32-8 
     หน้าที่พิมพ์ 22-24 
     Editors/edition/publisher Mr.Manas Ranian Prusty 
     บทคัดย่อ : The effectiveness and efficiency of the internal logistics systems in a hospital are critical to performance. Since the hospital has many processes, diversify human skills and professional, variety of patients and diseases. Then it requires types of resources and tools. This research aims to study the internal logistics system model that affects the efficiency of internal logistics systems of medical equipment and devices service department, data gathering with a questionnaire and secondary data from the associated functions, and analysis with factor analysis. Research results found that delivery service is reliable, and the critical device is entirely utilized.  
ผู้เขียน
625210026-4 น.ส. สายรุ้ง มูลวิชา [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0