2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Relationship of the Temperature-Humidity Index (THI) with Ovarian Responses and Embryo Production in Superovulated Thai-Holstein Crossbreds under Tropical Climate Conditions 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 พฤศจิกายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Veterinary Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Molecular Diversity Preservation International (MDPI), Switzerland 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Heat stress strongly negatively affects reproductive traits in dairy cattle. The purpose of the present study was to investigate the effect of heat stress in superstimulated Thai-Holstein crossbreds under tropical climate conditions. Data included 75 records from 12 superovulated Thai-Holstein crossbreds between 2018 and 2020. Cows were superstimulated with conventional treatment. The mean temperature-humidity index (THI) was evaluated for three data collection periods: during the 9, 21 and 42-day periods before the insemination day to determine the period in which THI mostly affected superstimulation responses. The THI levels/thresholds were determined and interpreted together with the superovulatory response. A significantly negative correlation was obtained for the THI during the period 9 days before insemination. Negative effects on the number of large follicles and corpora lutea began at a THI of 72 and were apparently severe after a THI of 77, similar to the ovulation rate, fertilized ova and transferable embryos (p < 0.05). Meanwhile, more degenerated embryos were found with THI values (p < 0.05). The superovulatory response in Thai-Holstein crossbreds under tropical climate conditions is highly affected by heat stress starting at a THI of 72 and becomes more severe at a THI higher than 77. 
     คำสำคัญ heat stress; superovulation; threshold point 
ผู้เขียน
637030011-4 น.ส. ฤทัยพร ราชมัคร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0