2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Microstructural Evolution and High-Performance Giant Dielectric Properties of Lu3+/Nb5+ Co-Doped TiO2 Ceramics 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤศจิกายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Molecules 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 22 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Giant dielectric (GD) oxides exhibiting extremely large dielectric permittivities (ε’ > 10^4) have been extensively studied because of their potential for use in passive electronic devices. However, the unacceptable loss tangents (tanδ) and temperature instability with respect to ε’ continue to be a significant hindrance to their development. In this study, a novel GD oxide, exhibiting an extremely large ε’ value of approximately 7.55 × 10^4 and an extremely low tanδ value of approximately 0.007 at 10^3 Hz, has been reported. These remarkable properties were attributed to the synthesis of a Lu3+/Nb5+ co-doped TiO2 (LuNTO) ceramic containing an appropriate co-dopant concentration. Furthermore, the variation in the ε’ values between the temperatures of −60 °C and 210 °C did not exceed ±15% of the reference value obtained at 25 °C. The effects of the grains, grain boundaries, and second phase particles on the dielectric properties were evaluated to determine the dielectric properties exhibited by LuNTO ceramics. A highly dense microstructure was obtained in the as-sintered ceramics. The existence of a LuNbTiO6 microwave-dielectric phase was confirmed when the co-dopant concentration was increased to 1%, thereby affecting the dielectric behavior of the LuNTO ceramics. The excellent dielectric properties exhibited by the LuNTO ceramics were attributed to their inhomogeneous microstructure. The microstructure was composed of semiconducting grains, consisting of Ti3+ ions formed by Nb5+ dopant ions, alongside ultra-high-resistance grain boundaries. The effects of the semiconducting grains, insulating grain boundaries (GBs), and secondary microwave phase particles on the dielectric relaxations are explained based on their interfacial polarizations. The results suggest that a significant enhancement of the GB properties is the key toward improvement of the GD properties, while the presence of second phase particles may not always be effective. 
     คำสำคัญ giant/colossal permittivity; TiO2; impedance spectroscopy; temperature coefficient; IBLC 
ผู้เขียน
617020002-9 นาย ณพปกรณ์ ธนะมูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0