2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายโทรศัพท์มือถือร้านภัทราโมบาย อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 ธันวาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ ของ ผู้เข้าใช้บริการร้านภัทราโมบาย จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ ของผู้เข้าใช้บริการร้านภัทราโมบาย จังหวัดชัยภูมิ 3) เพื่อกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายโทรศัพท์มือถือ ร้านภัทราโมบาย จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และปัจจัยเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายโทรศัพท์มือถือ ร้านภัทราโมบาย ผลการศึกษาผลว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4,001-5,000 บาท ระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่ 1-3 ปี ความถี่ในการซื้อโทรศัพท์มือถืออยู่ที่มากกว่า 2 ปีขึ้นไป ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนกระบวนการ และด้านพนักงานผู้ให้บริการ ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการทันสมัยอยู่เสมอ 2) โครงการ รวดเร็วทันใจ และ 3) โครงการ ข้อมูลครบครั้นแถมสร้าง สัมพันธ์ที่ดี คาดว่ายอดขายโทรศัพท์มือถือของร้านภัทราโมบาย อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จะเพิ่มขึ้นบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  
     คำสำคัญ กลยุทธ์การตลาด, โทรศัพท์มือถือ, ส่วนประสมทางการตลาด  
ผู้เขียน
625740109-7 น.ส. ภัทรา วิลาศรี [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0