2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Investigating Actors of The Green City with Actor Network Theory: A Case Study of Khon Kaen City 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 16th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO 2021) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 พฤศจิกายน 2564 
     ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) November 2021 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 515 
     Editors/edition/publisher Rasita Dasri & Thanapauge Chamaratana 
     บทคัดย่อ “City” is a space where presents daily life components, both the human part (social dimension) and the nonhuman part (environmental dimension). To understand phenomenon that exist in the city, it is important to study interrelationship between the human part and the nonhuman part. This research investigates dynamics of the Green Urbanization of Khon Kaen city. The study has been viewed under a sociological concept of Actor Network Theory (ANT), as a theoretical framework to explore the actors who play an important role in the Green Urbanization and interrelationship between the human actor and the nonhuman actor the Green Urbanization. This research applied the qualitative research methodology to investigate the phenomenon. Semi-structure interview was applied to collect data from the Green Urbanization stakeholders. Research area was Khon Kaen city, where its area is ranked as the most green area in Northeastern Thailand in 2021. The results found that the vital components that play roles in the Green Urbanization development of Khon Kaen city consisted of the human actors which were government bureaus, communities, and citizens. These actors collaborated with each other through the development policies, projects and activities, collaborated works, legal, and problems in the specific area. Such relationships were linked empirically with the nonhuman actors who play role in the Green Urbanization as same as the human actors. The nonhuman actors in the Green Urbanization were including open spaces, green spaces, trees, water resources, garbage, greenhouse gases. and the urban land-use plan. Additionally, dynamics of Khon Kaen Green Urbanization were found in three periods which were the period of vision setting, the period of policy implementing and its requirements, and the period of stakeholder participations. 
ผู้เขียน
617080020-1 น.ส. รสิตา ดาศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0