2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of FSH treatment and withdrawal during proestrus on uterine proliferation and steroid hormone receptor expression in beef heifers  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กรกฎาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Animal science journal  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Wiley Online Library 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 92(1) 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า e13621 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Gonadotropin, Uterine proliferation, Steroid hormones receptor, Proestrus, Beef heifer 
ผู้เขียน
587030029-0 น.ส. ธัญญา บุญมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
617030003-1 น.ส. ชุติคุณ กาญจนรัชต์
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
585030007-6 นาย ณัฐวุฒิ กกรัมย์
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567030010-9 น.ส. วิไลวรรณ ขันธุแสง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0