2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Nuclear and membrane progesterone receptors expression in placenta from early to late pregnancy in sheep: Effects of restricted nutrition and realimentation 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มกราคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร THERIOGENOLOGY 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ 148 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 95-102 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Sheep, Plane of nutrition, Early to late pregnancy, Placenta, Progesterone receptors 
ผู้เขียน
587030029-0 น.ส. ธัญญา บุญมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0