2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการกู้คืนดีเอ็นเอมนุษย์จากน้ำลายสำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 ตุลาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ครั้งที่ 16 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลยัศร๊ปทุม 
     สถานที่จัดประชุม Zoom 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 ตุลาคม 2564 
     ถึง 28 ตุลาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 16 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2513-2520 
     Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
     บทคัดย่อ น้ำลายถือเป็นแหล่งดีเอ็นเอที่สำคัญในงานนิติวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าประสิทธิภาพของการกู้คืนดีเอ็นเอจากวัตถุพยานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการวิเคราะห์รูปแบบดีเอ็นเอจากวัตถุพยาน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกู้คืนดีเอ็นเอมนุษย์จากน้ำลายด้วยวิธีการสกัดดีเอ็นเอ 3 วิธี ได้แก่ Phenol-chloroform-isoamyl alcohol (PCIA), Chelex-100® และชุดสกัดดีเอ็นเอสำเร็จรูป Gentra Puregene โดยนำตัวอย่างน้ำลายปริมาตร 100 μl แบบสด (Fresh saliva) และแบบคราบแห้งบนไม้พันสำลี (Saliva swabs) ของอาสาสมัครชายและหญิงอย่างละ 2 คน มาสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีการต่างๆ ข้างต้น จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอมนุษย์ที่สกัดได้ด้วยเทคนิค real-time PCR โดยใช้ชุดทดสอบ PSUTM- Quant Kit แล้วเปรียบเทียบปริมาณดีเอ็นเอที่กู้คืนได้ด้วย linear regression และ Student’s t-test ผลการศึกษาพบว่า วิธี PCIA สามารถกู้คืนดีเอ็นเอมนุษย์จากตัวอย่าง Fresh saliva และ saliva swabs ได้มากกว่าวิธีอื่นอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้ปริมาณดีเอ็นเอเฉลี่ยเท่ากับ 12.01 ng/ μl และ 10.89 ng/ μl ตามลำดับ จากผลการศึกษานี้แสดงว่าวิธี PCIA เหมาะกับการกู้คืนดีเอ็นเอมนุษย์จากตัวอย่างน้ำลายมากที่สุด 
ผู้เขียน
605020053-7 น.ส. อรอนงค์ คนสูง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0