2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of an in vitro environment on compressive strength and apatite formation of white Portland cement 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 พฤษภาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Engineering and Applied science Research (EASR) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 49 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 181-188 
     บทคัดย่อ The density, porosity and compressive strength of white Portland cement (WPC) samples were evaluated to study their potential for use for bone implant applications. The effects of simulated body fluid (SBF) solution on the compressive strengths of WPC samples were also examined by immersing the sample in an SBF solution. The formation of bone-like apatite on the surface and in the internal structure of the WPC samples after immersion in an SBF solution was investigated. After 28 days of water curing, the compressive strength and porosity of the WPC samples were 51.88 MPa and 41.83%, respectively. The WPC samples tested after immersion in an SBF solution showed an improvement in compressive strength at approximately 13 percent, which is a good indicator for its use as a bone implant material. Bone-like apatite was apparently formed on the surfaces and in the internal structures of WPC samples after 28 days of immersion in an SBF solution. The thickness of the bone-like apatite forming was about 30 μm. 
     คำสำคัญ In vitro test, Simulated body fluid, Apatite formation, Physical and mechanical property 
ผู้เขียน
587040033-3 นาย วีระพล ทับทิมดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
615040041-3 นาย อรรถชัย จันทะแสง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0