2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Results of Erie Silk Dyeing from Fermented Banana Trunk Bio-Extracts Applied to the Ready-to-Wear Fashion Design 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 ธันวาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology 
     ISBN/ISSN 1567-214X 
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่ 18 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 748-766 
     บทคัดย่อ The Objectives of the research are 1) To study the variation ratio of color concentration and variation of time duration in bio-extracted, fermented banana trunk dyeing effect to Erie Silk fabric colorfastness and 2) To design and made bio-extracted, fermented banana trunk dyeing Erie Silk fabric into ready-to-wear fashion. The research method was Mixed Methods Research (MMR) which was Experiment and Quantitative Research collecting data from experiments, and employed survey, interview and opinion assessment guidelines to be analysed the colorfastness level according to Thailand Industrial Standard; Average and Deviation, and market acceptances. The results are variation of color concentration and time duration of the bio-extracted, fermented banana trunk to the colorfastness to light, to hot pressing, to dry cleaning, to acid and alkali perspiration, found the colorfastness in the parts: color change and color staining scored was higher more than level 3 in scale of which is acceptable. Exception is the colorfastness to soap wash in all level of concentration and time duration lower than the standard but no effect to color staining to diverse fabric type DW. It is recommended to avoid washing in normal condition. Fashion Application of Erie Silk textile dyed by the bio-extracted, fermented banana trunk found the overall rating at extremely agree at 4.55 in Average, and 0.66 in Deviation.  
     คำสำคัญ Colorfastness, Bio-Extracted, Fermented Banana Trunk, Ready-to-Wear Fashion 
ผู้เขียน
607220002-4 นาย ธนกฤต แก้วพิลารมย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0