2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Strength and Bioactivity of Hydroxyapatite/White Portland Cement (HAp/WPC) under Simulated Body Fluid (SBF) Solution 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 มกราคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Materials Science Forum 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Ltd, Switzerland 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 975 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 88-93 
     บทคัดย่อ In this study, the effects of curing white Portland cement (WPC) and hydroxyapatite mixed with white Portland cement (HAp/WPC) pastes in water and the in vitro biological environment on the compressive strength and bone-like apatite formation were examined. The compressive strength of both WPC and HAp/WPC pastes increased with longer curing periods in water. The compressive strength of WPC and HAp/WPC pastes was 51.88 and 25.67 MPa, respectively, after curing in water for 28 days. The compressive strength of both samples continuously increased during in vitro testing in a simulated body fluid (SBF). After 4 weeks of immersion in a SBF, the strengths of cured WPC and HAp/WPC samples were 59.01 and 28.06 MPa, respectively. It is due to continued hydration of WPC. The addition of HAp to WPC decreased the compressive strength of the sample. Alternatively, it enhanced bone-like apatite formation on the surface of the samples. 
     คำสำคัญ In vitro test, Compressive strength, Apatite formation 
ผู้เขียน
587040033-3 นาย วีระพล ทับทิมดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0