2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Tomato Maturity Classification: A Transfer Learning Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มกราคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 25th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม School of Information and Communication Technology University of Phayao 
     สถานที่จัดประชุม Grand Vista Hotel Chiang Rai 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Rai, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 พฤศจิกายน 2564 
     ถึง 20 พฤศจิกายน 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2021 
     Issue (เล่มที่) 25 
     หน้าที่พิมพ์ 411-416 
     Editors/edition/publisher IEEE  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
637020013-6 นาย ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0