2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนเผ่าขมุในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มีนาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
     ISBN/ISSN ISSN : 2586-8489 (Online)  
     ปีที่ 42 
     ฉบับที่
     เดือน มีนาคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อรวบรวมบทเพลงของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุและบันทึกโน้ตสากล ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และแขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทเพลง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่ของดนตรีในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และแขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 3) เพื่อเปรียบเทียบบทเพลงของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และแขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้วิธีศึกษาจากเอกสารและภาคสนามด้วยการสังเกตและสัมภาษณ์จากบุคคลผู้ให้ข้อมูล ผลการศึกษามีดังนี้ บทเพลงทางดนตรีของชนเผ่าขมุทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นการบรรเลงดนตรีลักษณะซ้ำ ๆ วนไปมาจนจบเพลง บทเพลงของประเทศไทยยังคงเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมคือ ดนตรีประกอบพิธีกรรมบุญเกรอะ พิธีแต่งงาน ฟ้อนดาบ และเสียงปี่เชียงราย และรับใช้สังคมในรูปแบบปัจจุบันคือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังคงเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมคือพิธีกรรมบุญเกรอะ 
     คำสำคัญ ชนเผ่าขมุ, เปรียบเทียบ, ดนตรี  
ผู้เขียน
617220039-2 น.ส. บุณฑริกา คงเพชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0