2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยขับเคลื่อนและผลลัพธ์ของความไว้วางใจออนไลน์บนอีมาร์เก็ตเพลส ในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม INCBAA ภายใต้ความร่วมมือของ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สถานที่จัดประชุม Mytt Beach Hotel 
     จังหวัด/รัฐ จังหวัดชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2565 
     ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2022 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 369-380 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
625210049-2 น.ส. วิภาดา เสน่หา [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0