2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล The Oral Presentation Merit Award
ชื่อรางวัล Merit Award
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE)
วันที่รับมอบรางวัล 21 ธันวาคม 2564
สถานที่จัด Bangkok (online plateform)
ประเทศ/รัฐ Thailand 
ผู้เขียน
625030033-9 Mr. PHEARUN LAY [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

แนบไฟล์