2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Factors Influencing Demand for Medical Cannabis Use among Cancer Patients in the North of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 มกราคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) 
     ISBN/ISSN 1513-7368 
     ปีที่ 23 
     ฉบับที่
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า Pages 319-325 
     บทคัดย่อ Objective: Cancer treatments often cause side effects. Cannabis is a plant that has been studied and used to treat and relieve side effects from modern medicine. Medical cannabis (MC) was legalized in Thailand in 2019 with limited research on demand for its use. Therefore, this study aimed to identify factors associated with demand for MC use among cancer patients in the North of Thailand. Methods: This analytical cross-sectional study administered a multistage random sampling to recruit 1,284 cancer patients in northern Thailand to response a self-administered structured questionnaire. Generalized Linear Mixed Model (GLMM) was used to identify the determinants of demand for MC use among the population, presented adjusted odds ratios (adj.OR), 95% confidence intervals (95% CI), and p-values. Result: Nearly half of the respondents reported demand to use MC (44.0%). The factors that were significantly associated with demand to use MC included had high levels of health literacy about MC (adj.OR = 5.70; 95% CI: 4.08 to 7.96), higher levels of social support (adj.OR =5.50; 95% CI: 3.60 to 8.39), positive attitudes toward MC use (adj.OR = 2.56; 95% CI: 1.83 to 3.56), aged less than 30 (adj.OR =1.89; 95% CI: 1.21 to 2.93), diagnosis with cancerfor more than 12 months ago (adj.OR =1.73; 95% CI: 1.19 to 2.52) when controlling effect of other covariates. Conclusion: We found substantial demand for MC use among cancer patients. Health literacy,social support, attitudes about MC, age, and duration of having cancer were significantly associated with demand for MC use. Therefore, improving health literacy and social support, especially among older cancer patients, could help increasing demand for MC as a complementary medicine to treat cancers. 
     คำสำคัญ alternative medicine contemporary medicine ganja marijuana 
ผู้เขียน
617110032-9 นาย อลงกรณ์ สุขเรืองกูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0