2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Attitudes and Beliefs of Cancer Patients Demanding Medical Cannabis Use in The North of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 เมษายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) 
     ISBN/ISSN 1513-7368 
     ปีที่ 23 
     ฉบับที่
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Objective: Cannabis is therapeutic for numerous medical conditions. The demand for medical cannabis (MC) use in cancer patients is increasing, even with many patients lacking proper knowledge about MC. Therefore, this study aimed to describe the attitudes and beliefs of cancer patients demanding MC use in northern Thailand. Methods: This cross-sectional study administered multistage random sampling to recruit 565 cancer patients who indicated that they demand MC use in northern Thailand. These patients responded to a self-administered structured questionnaire about their feelings on MC. We used descriptive statistics, including frequency and percentage, to describe categorical data, whereas we used mean and standard deviation for continuous data. Results: Out of a total of 565 participants, 59.7% were female, 40.3% were male, and 46.4% were middle-aged adults, with a mean age of 58.3 ± 13.0 years. Of these participants who demanded the use of MC, the top three most common types of cancers were breast cancer (27.8%), colorectal cancer (21.4%), and lung cancer (10.6%). Most of the participants (51.2%) had early-stage cancer, and 46.5% received chemotherapy. We found that patients who demanded MC use had a generally positive attitude (53.3%). Among the patients who required MC use, 55.4% believed that it would help relieve side effects caused by modern treatments, cure cancer (38.8%), relieve suffering from cancer symptoms (30.6%), and cause one to live longer and to improve their health (16.3%). Most patients’ decisions regarding MC use (45.3%) demanded MC use after receiving modern treatments, and 95.6% demanded MC use with modern treatment. Overall, these patients (65.3%) needed MC from the MC clinic in the Government Hospital. Conclusions: This study highlights the attitudes and beliefs towards MC use among cancer patients, their positive expectations of the outcome, and the need for MC use. 
     คำสำคัญ Attitudes and beliefs, Demand for medical cannabis use, Cancer patients, Medical cannabis 
ผู้เขียน
617110032-9 นาย อลงกรณ์ สุขเรืองกูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0