2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Cytotoxic evaluation of Eurycoma longifolia Jack root extract on chromosome aberrations in human lymphocytes in vitro 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 เมษายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Biology, Universitas Gadjah Mada 
     ISBN/ISSN ISSN 2540-9573 (print), ISSN 2540-9581 (online)  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า
     บทคัดย่อ Abstract This study aimed to investigate chromosomal aberrations of Eurycoma longifolia Jack (EL) root extract in human lymphocytes in vitro. Human whole blood was cultured in medium solution that treated with distilled water, 20% DMSO, extract of EL roots at the concentration of 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 µg/mL (extracted with distilled water and ethanol), and nontreated (blank: only culture medium and whole blood). All experiments were cultured for 72 hours in the 37C incubator. The effects of EL roots extract on cytotoxicity were compared with the control groups including the blank, distilled water, and 20% DMSO. This study found that EL root extract significantly decreased metaphase cell number and increased chromosome aberrations dose dependent manner (p<0.01). The 7 types of chromosome aberration that were observed consisted of dicentric chromosome, single chromatid breaks, isochromatid break, isochromatid gap, single chromatid gap, fragmentation, and deletion. The dicentric chromosome was the most common chromosomal aberrations type that was treated with EL root extract both distilled water and ethanol. Moreover, the ethanolic extract of EL root was more effective to stimulate chromosome aberrations compared to the water extract of EL root (the deletion and fragmentation were not found in the water extract of EL root). This study demonstrated that the phytochemicals of EL root extract had cytotoxicity effect (decreased metaphase cells and increase cells death) and genotoxic effect (increased chromosomal aberrations). The use of EL root crude extract with distilled water is therefore safer for cells. However, when EL is used at high levels, it may lead to the inhibition of cell division process and caused side effects (toxicity). EL extracts consists of various phytochemicals with different properties and dosages, thus more studies should be conducted on the effect of those substances on cytotoxicity, especially their effects on genotoxicity humans.  
     คำสำคัญ Eurycoma longifolia Jack; crude extract; chromosome aberration; cytotoxicity 
ผู้เขียน
597020022-1 นาย สมคิด ชัยเพชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0