2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แบบแผนสารเมแทบอไลท์ของไฟโบรบลาสต์ที่สัมพันธ์กับมะเร็งที่แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ออนไลน์ 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 มีนาคม 2565 
     ถึง 25 มีนาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2565 
     Issue (เล่มที่) 23 
     หน้าที่พิมพ์ 40-50 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่สัมพันธ์กับมะเร็งเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่สัมพันธ์กับมะเร็ง (cancer-associated fibroblasts, CAFs) มีบทบาทในการส่งเสริมการก่อมะเร็งและการลุกลามของเนื้องอก มีการศึกษาไม่มากนักเกี่ยวกับแบบแผนเมแทบอลิซึม และสารเมตาโบไลท์ใน CAFs ที่มีผลต่อการลุกลามของมะเร็งท่อน้ำดีในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความแตกต่าง ระหว่างแบบแผนเมแทบอลิซึมของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ปกติกับไฟโบรบลาสต์ที่สัมพันธ์กับมะเร็ง โดยใช้เทคนิคอัลตรา ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี การวิเคราะห์พหุตัวแปรด้วยโมเดล O-PLS-DA ถูกใช้เพื่อ ค้นหาสารเมตาโบไลท์หลักในไฟโบรบลาสต์ที่สัมพันธ์กับมะเร็ง ผลการศึกษาแสดงว่าไฟโบรบลาสต์จากมะเร็ง พบว่าสาร phenylpyruvic acid, oleamide, hypoxanthine, phosphatidylcholines (PC; 18:1(9Z)/16:0) และ sphinganine มี แนวโน้มสูงขึ้นกว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์ปกติอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผลครั้งนี้สามารถได้รับความรู้พื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับเมแทบอ ลิซึมของ CAF เพื่อให้เข้าใจชีววิทยาโรคมะเร็งของมะเร็งท่อน้ำดี  
ผู้เขียน
615070007-5 น.ส. สายขิม ศรีงาน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล รางวัล ดีเด่น ประเภทการนําเสนอ แบบบรรยาย 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 25 มีนาคม 2565 
แนบไฟล์
Citation 0