2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Opisthorchis viverrini Infection Induces Metabolic and Fecal Microbial Disturbances in Association with Liver and Kidney Pathologies in Hamsters 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 มิถุนายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of proteome research  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ACS (American Chemical Society) 
     ISBN/ISSN J. Proteome Res. 2021, 20, 3940−3951 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 20 
     เดือน 8
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 3940−3951 
     บทคัดย่อ Opisthorchis viverrini (Ov) infection causes hepatobiliary diseases and is a major risk factor for cholangiocarcinoma. While several omics approaches have been employed to understand the pathogenesis of opisthorchiasis, effects of Ov infection on the host systemic metabolism and fecal microbiota have not been fully explored. Here, we used a 1H NMR spectroscopy-based metabolic phenotyping approach to investigate Ov infection-induced metabolic disturbances at both the acute (1 month postinfection, 1 mpi) and chronic (4 mpi) stages in hamsters. A total of 22, 3, and 4 metabolites were found to be significantly different in the liver, serum, and urine, respectively, between Ov+ and Ov− groups. Elevated levels of hepatic amino acids and tricarboxylic acid (TCA)-cycle intermediates (fumarate and malate) were co-observed with liver injury in acute infection, whereas fibrosis-associated metabolites (e.g., glycine and glutamate) increased at the chronic infection stage. Lower levels of lipid signals ((CH2)n and CH2CH2CO) and higher levels of lysine and scyllo-inositol were observed in serum from Ov+ hamsters at 1 mpi compared to Ov− controls. Urinary levels of phenylacetylglycine (a host−bacterial cometabolite) and tauro-β-muricholic acid were higher in the Ov+ group, which coexisted with hepatic and mild kidney fibrosis. Furthermore, Ov+ animals showed higher relative abundances of fecal Methanobrevibacter (Archaea), Akkermansia, and Burkholderia−Paraburkholderia compared to the noninfected controls. In conclusion, along with liver and kidney pathologies, O. viverrini infection resulted in hepatic and mild renal pathologies, disturbed hepatic amino acid metabolism and the TCA cycle, and induced changes in the fecal microbial composition and urinary host− microbial cometabolism. This study provides the initial step toward an understanding of local and systemic metabolic responses of the host to O. viverrini infection.  
     คำสำคัญ opisthorchiasis, 1H NMR spectroscopy, host−microbial cometabolism, metabolic profiling, gut microbiota, kidney pathology, liver pathology 
ผู้เขียน
587070027-0 น.ส. อรอุมา เฮ้านนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0