2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Boosting the Power Output of a Cement-Based Triboelectric Nanogenerator by Enhancing Dielectric Polarization with Highly Dispersed Carbon Black Nanoparticles toward Large-Scale Energy Harvesting from Human Footsteps 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 ธันวาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ACS Sustainable Chemistry & Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ACS (American Chemical Society) 
     ISBN/ISSN 2168-0485 
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่ 14 
     เดือน march
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 4588-4598 
     บทคัดย่อ A strategy to enhance the energy conversion performance of a cement-based triboelectric nanogenerator (TENG) has been proposed for large-scale energy harvesting from human footsteps. A cement-carbon black (CB) composite is fabricated by incorporating CB nanoparticles with a hydroxyethyl cellulose (HEC) admixture and used as a triboelectric material for TENG. The fabricated cement-CB@HEC TENG exhibits a 13- fold enhancement of the electrical output with the highest power density of 2.38 W/m2. The tremendous improvement is ascribed to a good dispersion of conductive CB nanoparticles in the cement matrix, which is key for achieving a high dielectric constant that is required to intensify the triboelectric charge density of TENG. Moreover, it was found that the addition of the HEC admixture plays a crucial role in not only providing a good dispersion of CB for generating dielectric polarization but also facilitating the development of a microstructure and crystallization of cement hydration products to reduce the formation of air voids and micropores. These factors synergistically contribute to the improved dielectric constant and compressive strength of the cementCB@HEC composite. This remarkable strategy presents great prospects for the development of smart cement materials for realizing applications in large-scale energy harvesting toward sustainable, clean, and renewable energy sources. 
     คำสำคัญ cement, carbon black, dielectric constant, triboelectric nanogenerator 
ผู้เขียน
607020043-4 นาย สมาน คันธรินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0