2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานร่วมกับมูลสัตว์และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่งนวัตกร" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคม ECTI, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต 
     สถานที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     จังหวัด/รัฐ ลพบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2565 
     ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 14 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 247-250 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ วิเคราะห์กระบวนการทำงานและประเมินประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเทคโนโลยีจากประเยอรมนี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 8 เดือน พบว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ กากมันสำปะหลัง มูลไก่ และมูลวัว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยหญ้าเนเปียร์ มีค่า TS เท่ากับ 17-26% VS เท่ากับ 85-88% กากมันสำปะหลัง มีค่า TS เท่ากับ 12-20% VS เท่ากับ 96-98% มูลไก่ มีค่า TS เท่ากับ 60-85% VS เท่ากับ 80-84% และมูลวัว มีค่า TS เท่ากับ 20-38% VS เท่ากับ 70-82% ระบบผลิตก๊าซชีวภาพดำเนินการผลิตที่อุณหภูมิ 43-52 °C อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ เท่ากับ 0.49 m3/kgVS โดยมีองค์ประกอบก๊าซมีเทน 52-55% 
ผู้เขียน
635040113-6 น.ส. วิภาลักษณ์ ทิพมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0