2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Modified Discrete Differential Evolution Algorithm for Solving Graph Coloring Problem 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 มีนาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advances in Dynamical Systems and Applications (ADSA) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Research India Publications 
     ISBN/ISSN 0973-5321 
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 331-343 
     บทคัดย่อ Graph coloring problem (GCP) is a combinatorial optimization problem with many applications in science and engineering. Because the coloring is sensitive to the order of vertices and is computationally hard, heuristic search methods on the domain of permutation of vertices have become a practical solution approach. In this work, we propose a modified discrete differential algorithm (MDDE) to generate suitable permutations by improving mutation and crossover operators. The method is tested and compared with several well-known methods using DIMACS benchmark graphs. The experimental results show that the proposed MDDE is effective for the graph coloring problem. 
     คำสำคัญ Discrete differential evolution algorithm, permutation-based combinatorial optimization problems, graph coloring problem, optimization. 
ผู้เขียน
597020044-1 น.ส. คณิตา พันธ์หงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0