2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The effects of Cyperus rotundus L. extracts on the longevity of Drosophila melanogaster 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 เมษายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร South African Journal of Botany Scopus 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN ISSN: 02546299 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 148 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 218-227 
     บทคัดย่อ Discovering plant extracts that can help delay the aging process is challenging as the world transitions into an aging society. Cyperus rotundus L. has long been used as a natural medication to cure a variety of disorders in the traditional medical systems of China, India, Africa, Japan, and Arab countries. C. rotundus may be a bioactive substance that can be used to prevent and treat various diseases, as well as prolong life and improve general well-being; however, no data supporting in vivo testing have been reported. This study investigates the effects of C. rotundus extract on the lifespan and stress-induced mortality in Drosophila melanogaster or fruit flies. Different solvent extractions, including ethanol (ECE), 70% ethanol (HECE), methanol (MCE), and water (WCE), of the rhizomes and tubers of C. rotundus were mixed into the diets of flies to determine the lifespan extension property. The most active extract was selected for further testing of resistance to oxidative stress, starvation, acetic acid, and survival from heavy metal-induced toxicity. The phytochemical profiles of the extract were analyzed using LC_MS. The results showed that the mean lifespan prolonging effects of the extracts in flies were observed in the order of HECE>WEC>MCE>ECE. Supplementation with HECE at 10 mg/mL diet increased the antioxidant enzyme activities and decreased lipid peroxidation compared to the control group. After exposure to hydrogen peroxide and paraquat, Drosophila treated with HECE showed a significant increase in survival. Supplementation with HECE increased resistance to acetic acid and starvation. HECE supplementation also enhanced the survival of fruit flies from iron and aluminum toxicities. LC_MS analysis revealed the major components of epicatechin/catechin, p-coumaric acid, kaempferol, quercetin, and vanillin in HECE. These findings suggest that HECE promotes longevity and increases health by reducing oxidative damage, increasing the adaptive response in stress-induced aging, and decreasing heavy metal-induced toxicity. 
     คำสำคัญ Drosophila melanogaster Lifespan extension Stress tolerance Heavy metal toxicity Dietary supplementation Aging 
ผู้เขียน
617020005-3 นาย ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0